Aktualności

Zakończyła się realizacja projektu
Dnia 29 czerwca 2018r. wraz z zakończeniem roku szkolnego 2017/2018 zakończyła się również realizacja projektu pn. „ Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjne- edycja II”.
W zajęciach organizowanych w ramach projektu w obszarach biologia, matematyka i fizyka, wzięło udział łącznie 70 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej. Wszyscy oni uzyskali zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie i nabyciu kompetencji w ramach zajęć, w których uczestniczyli.


RODO
W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L.2016.119.1), zgodnie
z art. 13 tego Rozporządzenia informuje się, że:

1.    Dane osobowe uczestników Projektu w niezbędnym ich zakresie (w tym dane wrażliwe) są gromadzone
i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Projektu pn. „Nowoczesne nauczanie
w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja II”
nr RPMP.10.01.04-12-0433/17. Dane te gromadzone są w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
2.    Uczestnik Projektu ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich treści lub ograniczenia przetwarzania.
3.    Administratorem zebranych danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
4.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa,
5.    Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt – Powiatowi Limanowskiemu z siedzibą ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa oraz jednostce uczestniczącej w realizacji projektu – I Liceum Ogólnokształcącemu ul Orkana 1, 34-600 Limanowa. Dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego (tj. IZ RPO WM 2014 – 2020 lub ministra właściwego do spraw rozwoju), Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM.
6.    Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu
i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego.
7.    Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przechowywane zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu.
8.    Uczestnik Projektu, którego przekazane dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl.

Realizacja projektu jest już na „półmetku”. Projekt trwać będzie do  29 czerwca 2018r.            
W ramach Projektu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Limanowej biorą udział w zajęciach on – line z takich przedmiotów jak biologia i matematyka oraz kołach naukowych z biologii, matematyki i fizyki.  W ramach zajęć odbywają się także wyjazdy na uczelnie wyższe, tj. Uniwersytet Jagielloński i  Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie prowadzone są zajęcia przez wykładowców tych uczelni z udziałem naszych uczniów. Są to zajęcia prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i laboratoriów, gdzie za pomocą nowoczesnych technologii on-line, uczniowie biorący udział w zajęciach na miejscu w szkole mogą oglądać swoich kolegów i koleżanki na uczelni. Nowością w obecnej edycji Programu jest również realizacja części zajęć w ramach  kół naukowych w formie wideokonferencji.
Dzięki dofinansowaniu z projektu zakupione zostały także pomoce dydaktyczne i materiały biurowe, które wykorzystywane są w ramach prowadzonych zajęć.  

 Zdjęcia z zajęć: