O PROJEKCIE

Projekt pn. „Nowoczesne nauczanie w I LO w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 
10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, 
Typ projektu: B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.
Beneficjent projektu: Powiat Limanowski
Realizator projektu:
Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej
    
Całkowita wartość projektu: 67 408,75 zł
Wysokość dofinansowania: 95 % , tj. 64 038,31 zł
Okres realizacji projektu:  rok szkolny 2017/2018.

Celem Projektu jest wzrost kompetencji i postaw uczniów ze szczególnymi potrzebami w I LO w Limanowej poprzez współpracę z małopolskimi uczelniami wyższymi z przedmiotów biologia,  matematyka i fizyka, a także kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy. 
Grupę docelową Projektu stanowią uczniowie klas 2, posiadający kompetencje do udziału 
w zajęciach wykraczających ponad podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu.
W ramach Projektu realizowane są zadania związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych:
-    zajęcia on-line: obszar tematyczny – biologia (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
-    zajęcia on-line: obszar tematyczny – matematyka (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
-    koło naukowe: obszar tematyczny – biologia 
-    koło naukowe: obszar tematyczny – matematyka
-    koło naukowe: obszar tematyczny –  fizyka (w tym wyjazdy na uczelnię wyższą)
Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej, matematycznej  i fizycznej.
Główne rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji Projektu to podniesienie przez uczniów biorących w nim udział kompetencji w zakresie obszarów tematycznych: biologia, matematyka i fizyka.